ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ASTOR GRUPĖJE TAISYKLĖS

Atsitrauk

Šios asmens duomenų tvarkymo ASTOR grupėje taisyklės taikomos tvarkant jūsų asmens duomenis, susijusius su bendra pardavimo ir rinkodaros veikla, kurią vykdo „Astor“ grupei priklausantys subjektai.


Sąvokos


a) Duomenų valdytojas - subjektas, kuris savarankiškai ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį ir metodus,


b) asmens duomenys - tai bet kokia informacija, susijusi su nustatytu ar atpažįstamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“); atpažįstamas fizinis asmuo suprantamas kaip asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą ir pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba vieną ar daugiau specifinių veiksnių, lemiančių fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę fizinio asmens tapatybę,


c) ASTOR grupė – reiškia subjektus, kurie yra ASTOR grupės dalis ir sudaro bendrovių grupę, kaip apibrėžta 37 konstatuojamojoje dalyje ir BDAR 4 str. 19 d., kurio išsamią informaciją galite rasti čia: https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html; ASTOR grupė turi bendras asmens duomenų apsaugos procedūras ir veikia kaip įmonių grupė, tačiau asmens duomenų srautai tarp atskirų subjektų vyksta tik laikantis BDAR nuostatų,

d) priežiūros institucija - reiškia Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininką, įsteigta Varšuvoje, ul. Stawki 2, 00-193 Varšuva,


e) trečioji šalis - šalis nepriklausanti Europos ekonominei erdvei (EEE),


f) duomenų tvarkytojas (procesor) – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, padalinys ar kitas subjektas, kuris tvarko asmens duomenis Duomenų administratoriaus vardu,


g) tvarkymas – reiškia operaciją ar operacijų rinkinį, atliekamą su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais automatizuotai arba neautomatizuotai, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, tvarkymas, saugojimas, pritaikymas ar modifikavimas, atsisiuntimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas siunčiant, platinimas ar bet koks kitas dalijimasis, derinimas ar jungimas, ribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas


h) BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);


i) ASTOR svetainės – reiškia ASTOR svetainių, kurios yra susijusios, grupę domene astor.com.pl bei astor24.pl, kurios visų pirma apima: www.astor.com.pl/konto, http://www.astor.com.pl/wsparcie, www.astor.com.pl/sklep, www.astor.com.pl, turinčios funkcijų ir ypatybių, nurodytų ASTOR svetainių nuostatuose ir ASTOR internetinės parduotuvės nuostatuose, esančius čia: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html;


j) Techninės pagalbos paslauga - tai ASTOR grupės teikiamos išankstinio pardavimo techninės pagalbos paslaugos ir paslaugos, teikiamos pagal techninės pagalbos nuostatus, esančios čia: https://www.astor.com.pl/regulamin-pomocy-technicznej-astor.html


„Astor“ grupei priklausančių subjektų jūsų asmens duomenų tvarkymas yra ribojamas iki būtino minimumo, o tai leidžia jums teikti paslaugas profesionaliu lygiu ir vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš privalomų įstatymų nuostatų.


1. Duomenų valdytojas


Jūsų asmens duomenis tvarko šie ASTOR grupei priklausantys subjektai, kurie yra bendri duomenų valdytojai, kaip apibrėžta BDAR 26 str. 1 d.:


1. UAB Astor, įsteigta Krokuvoje, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krokuva), įrašyta į Krokuvos apygardos teismo Krokuva-Srodmiescie verslininkų registrą, Nacionalinio teismo registro XI komercinis skyrius KRS nr.: 0000120940, PVM: 6760105127, akcinis kapitalas: 1 070 709,00 PLN;

2. UAB Astor Mission Critical, įsteigta Łany mieste, ul. Wesoła 11 (55-002 Kamieniec Wrocławski), įrašyta į Vroclavo apygardos teismo Vroclavas – Fabryczna, Nacionalinio teismo registro IX komercinis skyrius KRS nr.: 0000677289, PVM: 8961564392, akcinis kapitalas: 20 000,00 PLN;

3. UAB Astor Systems, įsteigta Gdanske, ul. Kręta 1 (80-217 Gdanskas), įrašyta į Gdansko apygardos teismo Gdanskas - Šiaurė, Nacionalinio teismo registro VII komercinis skyrius KRS nr.: 0000193996, PVM: 5842399554, akcinis kapitalas: 50 000,00 PLN;

4. UAB Profesal, įsteigta Krokuvoje, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krokova), įrašyta į Krokuvos apygardos teismo Krokuva-Srodmiescie verslininkų registrą, Nacionalinio teismo registro XI komercinis skyrius KRS nr.: 0000233498, PVM: 1181783554, akcinis kapitalas: 100 000,00 PLN;

5. UAB Astor Wrocław, įsteigta Krokuvoje, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krokuva), įrašyta į Krokuvos apygardos teismo Krokuva-Srodmiescie verslininkų registrą, Nacionalinio teismo registro XI komercinis skyrius KRS nr.: 0000257364, PVM: 8992569479, akcinis kapitalas: 50 000,00 PLN;6. UAB Dynamotion, įsteigta Krokuvoje, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krokuva), PVM: 6772437786.


Bet kokius komentarus, susijusius su ASTOR grupės atliekamu asmens duomenų tvarkymu, galima siųsti el. pašto adresu: daneosobowe@astor.com.pl2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai


ASTOR grupė tvarko asmens duomenis, kad galėtų vykdyti verslą, kurio pagrindinis dalykas yra produktų, paslaugų ir sprendimų pardavimas šiuolaikinių IT sistemų pramonės, automatikos ir pramoninės robotikos srityje.


Asmens duomenys visų pirma tvarkomi šiais tikslais:

a) užmegzti ryšį su tiekėjais / rangovais prieš pardavimą siekiant pateikti komercinę informaciją,

b) užmegzti ryšius rinkodaros tikslais,

c) sutarties su tiekėju / rangovu sudarymas ir vykdymas,

d) techninės pagalbos paslaugos teikimas,

e) garantinio ir pogarantinio aptarnavimo teikimas,

f) mokymo paslaugų teikimas,

g) užtikrinti naudojimąsi ASTOR svetainių paslaugomis,

h) konferencijų, internetinių seminarų, naujienlaiškių (įskaitant naujienlaiškį „Automatikos vadovas“, naujienlaiškis „Biznesas ir Gamyba“) organizavimą ir kitų ASTOR grupei priklausančių subjektų paslaugų teikimą.


Pagrindinis ASTOR grupės jūsų duomenų tvarkymo tikslas yra sutartinių įsipareigojimų vykdymas, būtinybė vykdyti teisinius ir mokestinius įsipareigojimus bei ASTOR grupės subjektų siūlomų produktų ir paslaugų rinkodara.


3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai


ASTOR grupė tvarko jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:


a) BDAR 6 str. 1 d. a) p. - jei sutinkate tvarkyti asmens duomenis, kad būtų įmanoma susisiekti, siųsti komercinę informaciją ir rinkodaros turinį;

b) BDAR 6 str. 1 d. b) p. - jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai sudaryti ir įvykdyti,

c) BDAR 6 str. 1 d. c) p. jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti ASTOR grupei taikomą teisinę prievolę (visų pirma atskaitomybės ir mokesčių prievoles),

d) BDAR 6 str. 1 d. f) p. - jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų interesų, kurių siekia ASTOR grupė, visų pirma susijusių su nustatymais, tyrimais ar gynyba nuo pretenzijų, susijusių su sutarties vykdymu, tiesioginės rinkodaros vykdymu, taip pat statistikos ir archyvavimo tikslais, skundų ir prašymų tvarkymui, ASTOR grupei skirtų pranešimų ir užklausų tvarkymui, teikiamų paslaugų analizei, organizavimui ir tobulinimui.


4. Gavėjai


Jūsų asmens duomenų gavėjai bus ASTOR grupės darbuotojai / partneriai, kurie privalo turėti prieigą prie jų, vykdydami savo pareigas, ir subjektai, su kuriais ASTOR grupė vykdo sutartį.


Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti gavėjams iš ASTOR grupės ribų, siekiant ASTOR grupės tikslų, tiek, kiek jie yra reikalingi priskirtoms užduotims atlikti arba, jei to reikalauja įstatymai. Gavėjai, nepriklausantys ASTOR grupei, gali būti ypač:

a) subjektai, tvarkantys asmens duomenis ASTOR grupei priklausančio subjekto prašymu (IT sistemų tiekėjai, subjektai, teikiantys dokumentų archyvavimo paslaugas, kurjerių ar pašto paslaugų teikėjai, transporto ir ekspedijavimo įmonės)

b) nacionalinės viešojo administravimo įstaigos, kitų ES valstybių narių valdžios institucijos, teismai.


Asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, t.y. už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.


5. Asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teisės


1. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas. Tačiau nepateikus asmens duomenų, ASTOR grupė negalės teikti paslaugų ir produktų, atsižvelgdama į jų tvarkymo tikslus, ypač į jūsų dalyvavimą pardavimo ir rinkodaros procesuose bei komercinės ir rinkodaros informacijos gavimą..


2. Kaip duomenų subjektas, jūs turite šias teises:


a) prieigos – gauti patvirtinimą iš ASTOR grupės, ar tvarkomi jos asmens duomenys. Jei duomenys apie asmenį yra tvarkomi, jis turi teisę su jais susipažinti ir gauti šią informaciją: apie tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems duomenys buvo ar bus atskleisti, apie laikotarpį duomenų saugojimo kriterijus arba jų nustatymo kriterijus, apie duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti, ištrinti ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ir prieštarauti dėl tokio tvarkymo (BDAR 15 str.);

b) gauti duomenų kopiją – gauti tvarkomų duomenų kopijas, pirmoji kopija yra nemokama, o ASTOR grupė gali imti pagrįstą mokestį už vėlesnes kopijas, susidariusias dėl administracinių išlaidų (BDAR 15 str. 3 d.);

c) ištaisymo – prašyti ištaisyti neteisingus su juo susijusius asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis (BDAR 16 str.);

d) ištrinti duomenis – prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei ASTOR grupė nebeturi teisinio pagrindo juos tvarkyti arba duomenys nebėra reikalingi tvarkymui (BDAR 17 str.);

e) apriboti duomenų tvarkymą – reikalavimas apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.), kai:


•duomenų subjektas abejoja asmens duomenų tikslumu - laikotarpiui, kuris leistų ASTOR grupei patikrinti duomenų tikslumą,

•tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas priešinasi jų pašalinimui ir prašo apriboti jų naudojimą,

•ASTOR grupei šie duomenys nebereikalingi, tačiau jie reikalingi duomenų subjektui nustatyti, pareikšti ar apginti pretenzijas,

•duomenų subjektas prieštaravo duomenų tvarkymui - kol bus nustatyta, ar ASTOR grupės teisėti pagrindai yra svarbesni nei duomenų subjekto priežastys;


f) į duomenų perkeliamumą – gauti su juo susijusius asmens duomenis struktūruotu, dažniausiai naudojamu ir mašinoje skaitomu formatu, pateiktus ASTOR grupei, ir prašyti šiuos duomenis išsiųsti kitam Duomenų valdytojui, jei duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu ar su juo sudaryta sutartimi ir jei duomenys tvarkomi automatizuotai (BDAR 20 str.);

g) prieštarauti – prieštarauti asmens duomenų tvarkymui teisėtais ASTOR grupės tikslais dėl priežasčių, susijusių su jos ypatinga padėtimi, įskaitant profiliavimą. Tada ASTOR grupė įvertina galiojančių, teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų egzistavimą, duomenų subjektų interesų, teisių ir laisvių viršijimą arba pretenzijų nustatymo, tyrimo ar gynimo pagrindus. Jei, remiantis vertinimu, duomenų subjekto interesai yra svarbesni už ASTOR grupės interesus, ASTOR grupė privalės nutraukti duomenų tvarkymą šiais tikslais (BDAR 21 str.);

h) sutikus tvarkyti asmens duomenis, turite teisę tai bet kada atšaukti, su sąlyga, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, siunčiant el. laišką šiuo adresu: daneosobowe@astor.com.pl. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas dalyvavimui rinkodaroje trukdys ASTOR grupei teikti su šiuo procesu susijusias paslaugas, visų pirma siųsti komercinę ir rinkodaros informaciją.


3. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, turėtumėte susisiekti su ASTOR grupė naudodamiesi pateiktais kontaktiniais duomenimis ir informuoti, kokia teise ir kokia apimtimi norite naudotis..


4. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos, kurios būstinė yra Varšuvoje, pirmininkas, ul. Stawki 2, 00-193 Varšuva, su kuo galima susisiekti:

a) laišku: ul. Stawki 2, 00-193 Varšuva; 

b) per elektroninį pašto dėžutę, esančią svetainėjehttps://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


5. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi priimant sprendimus remiantis tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.


6. Asmens duomenų tipai 

Jūsų ir ASTOR grupės bendradarbiavimas, susijęs su „Astor“ grupei priklausančių subjektų vykdoma pardavimo ir rinkodaros veikla, apima visų pirma šių duomenų kategorijų tvarkymą:

a) vardas ir pavardė, įmonė, verslo adresas ir adresai korespondencijai,

b) numeriai atitinkamuose registruose - PVM arba Įmonės kodas,

c) kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, faksas,

d) pareigos organizacijoje,

e) banko sąskaitos numeris – individualių įmonių, kurioms išrašytos sąskaitos, atveju.Pateikti aukščiau nurodytus duomenis yra būtina, kad sudarytų ir įvykdytų sutartį bei jūsų ir ASTOR grupės bendradarbiavimo aptarnavimą. 


7. Duomenų tvarkymo laikotarpis

Tvarkymo tikslas

Sutartinių įsipareigojimų vykdymasDuomenų archyvavimas remiantis visuotinai taikomais įstatymais, tokiais kaip Apskaitos įstatymas ir Mokesčių kodeksasReikalavimų pareiškimas, gynyba nuo pretenzijųMokymo paslaugų teikimas kaip ASTOR akademijos dalis ir dalyvavimas ASTOR akademijos mokymo sistemojeDuomenų tvarkymas rinkodaros tikslaisKonferencijų, internetinių seminarų, žurnalų prenumeratos, naujienlaiškių organizavimas

Tvarkymo laikotarpis


Rangovo ir įmonės iš ASTOR grupės sutarties laikotarpisLaikotarpis, nurodytas atitinkamose taisyklėse; paprastai praėjus 5 metams nuo kalendorinių metų, kuriais, pvz. išrašyta sąskaita, sutartis nutraukta pabaigos
Ieškinių senaties terminas - ne ilgesnis kaip 6 metai nuo įvykio, dėl kurio atsirado reikalavimas.15 metų laikotarpis nuo mokymo pabaigos dienos arba iki atsisakymo dalyvauti ASTOR akademijos mokymo sistemoje.Laikotarpis už kurį duomenys tvarkomi konkrečiu sutikimo atveju.Laikotarpis, kuriam teikiama tam tikra paslauga, arba kol sutikimas bus atšauktas.

8. Asmens duomenų saugumo priemonės


Naudojami saugumo metodai atitinka galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su privatumu ir duomenų saugumu. Visų pirma, mes naudojame tinkamas technines, fizines ir organizacines priemones, kad apsaugotume asmens duomenis nuo piktnaudžiavimo, atsitiktinio, neteisėto ar neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo, įsigijimo ar prieigos.


ASTOR grupės subjektų darbuotojai / bendradarbiai gauna prieigą prie duomenų remdamiesi įgaliojimais - jie privalo laikytis duomenų tvarkymo saugumo, kad juos apsaugotų ir išlaikytų konfidencialumą. ASTOR grupės įmonės darbuotojai / bendradarbiai privalo laikytis visų techninių ir organizacinių saugumo priemonių.


Duomenims tvarkyti naudojami pastatai ir sistemos yra saugūs, naudojama tik aukštos kokybės aparatinė ir programinė įranga, kuri yra reguliariai atnaujinama.


Robotization vs. Industry 4.0

See the knowledge sources.

The newest publication concerning Finance in Industry 4.0.

Download the PDF

Publication regarding development of Engineers 4.0.

Download the PDF

The first Polish guide on Industry 4.0 ideas.

Toward Industry 4.0 – Practical guide

Download the PDF
Download the PDF

© Copyright 2021 ASTOR.
All rights reserved

Kawasaki Robotics Central and Eastern Europe HUB
3 Feliksa Wrobela Street 30-798 Cracow, POLAND